Mi del o Del 18

Vítáme vás u poslechu dalšího ze starších pořadů TWR Mi del o Del s tématem útěcha.

Co si dnes můžete poslechnout? Samozřejmě, jako obvykle, písně, potom také zamyšlení Rozity Mertové: „Odkud bral útěchu apoštol Pavel?“. Z informací z tisku o Rómech v rubrice „Napsali o nás“ čte Terezka Mertová článek o výstavě, která byla v minulosti v pražské Národní galerii o genocidě Rómů a o rasizmu.

Anketa, kterou v tomto pořadu uslyšíte, je o křtu, o tom, co si lidé pod tím pojmem lidé představují. Co vy sami osobně si myslíte, že křest znamená?

A příběh z Bible? Je opět z 1. knihy královské, tentokráte o proroku Elijášovi.

Prorok Elijáš.

Příběh ke stažení najdete tady: 30 Prorok Elijáš

Než se ale do čtení pustíte, odpovězte si, prosí, tyhle otázky:

  • Za co jsem dnes vděčný/á?
  • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

1. královská 16. kapitola

29 V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva roky.  30 Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním.

31 Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.  32 Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.  33 Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.

1. královská 17,1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“  2 I stalo se k němu slovo Hospodinovo:  3 „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.  4 Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.“

5 Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.  6 A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.  7 Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště.  8 I stalo se k němu slovo Hospodinovo:  9 „Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou.“

10 Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil.“  11 Když ji šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba.“  12 Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme.“

13 Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna,  14 neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: »Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť.«“  15 Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům.  16 Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.

17 Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat.  18 Tu řekla Elijášovi: „Co ti bylo do mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt?“

19 On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože.  20 Pak volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“  21 Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“

22 Hospodin Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo.  23 Elijáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: „Pohleď, tvůj syn je živ.“

24 Žena Elijášovi odpověděla: „Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé.“

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

Kopie - IMG_5327

One thought on “Mi del o Del 18

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× 1 = čtyři