Mi del o Del 14

Červnovým tématem pořadů Mi del o Del je téma naděje. Poslechněte si, co o ní říká Rozita Mertová, zaposlouchejte se do krásných rómských písní a seznamte se s dalším starozákonním příběhem.

A nakonec si ještě můžete poslechnout životní příběh a názory na život pana Jana Berouska a jeho rodiny. A jen tak mimochodem, co se vám vybaví, když slyšíte jméno Berousek?

Pan Berousek se ve vyprávění zmíní i o svém názoru na posmrtný život. Co vy osobně si myslíte o posmrtném životě? A co je o něm napsáno v Bibli? Napište nám, jak se na toto téma díváte vy.

Přejeme vám příjemný poslech – šukar šunive.

Příběh z Bible je převyprávěním událostí, které jsou zaznamenány v 1. knize Samuelově. Příběh ke stažení je zde:

26 Národ chce krále

Národ chce krále

  • Za co jsem dnes vděčný/á?
  • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

CEP 1. Samuelova 8:1 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny.  2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.

3 Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.  4 Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.  5 Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národù.“

6 Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu.  7 A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. 8 Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě.  9 Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat.“

9:1 Byl muž z Benjamínova pokolení jménem Kíš, syn Abíela, syna Seróra, syna Bekórata, syna Afíacha, syna jednoho Jemínce, statečný bohatýr.  2 Ten měl syna jménem Saul, hezkého mladíka. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj; od ramen vzhůru převyšoval všechen lid.

10:1 Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a řekl: „Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím.

 (Saul ale neposlouchal Hospodina, dělal si, co se mu zlíbilo.)

13:13-14   13 Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky.  14 Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal.“

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

Kopie - IMG_5332

7 thoughts on “Mi del o Del 14

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


− 3 = šest