Mi del o Del 8

Vítejte u dalšího pořadu Mi del o Del. Pokud jste slyšeli minulý díl, víte, že naše březnové uvažování se točí kolem jídla. Stejně tak tomu bude i dnes. Jaké by naše jídlo mělo být? A jaké je?  Na tyhle otázky nám v pořadu odpoví Rozitka Mertová a bude dobře, když si na ně odpovíme i každý sám…

To, co jíme, má velký vliv na naše zdraví a naše zdraví. Chceme být zdraví nejenom kvůli nám samotným, ale i kvůli našim blízkým. Stojí za to se o zdraví zajímat a starat se o něj.

Pokud byste se chtěli dozvědět o zdraví více a chtěli byste vystudovat v soukromí domova na svém počítači kurz zdravého životního stylu, můžete se zdarma přihlásit na tomto odkazu: http://zdravi.skk.cz/. Také v rubrice „Něco pro zdraví“ na tomto blogu http://hanusovice.casd.cz/?cat=13 najdete zajímavé informace o tom, jak se o své zdraví starat. Podívejte se a napište, jak se vám to daří.

V pořadu jste také slyšeli příběh o tom, jak Jákob a jeho synové přicházejí do Egypta. Abyste měli návaznost, přiložíme níže i texty, které Rozitka četla ve dvou pořadech, které jsme tady na našem blogu nezveřejnili. Jsou to příběhy o dvou bratrech, synech Izáka, o tom, jak se pohádali a usmířili, o tom, jak Josefa, Izákova syna, prodali jeho bratři do Egypta, jak jejich podvod vyšel najevo a jak jim bylo odpuštěno. Čtěte, povídejte si s ostatními, uvažujte:

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Napište nám svoje postřehy a komentáře, rádi si je přečteme.

Přeji vám krásný den pod Boží ochranou

Broňa Hyvnarová

Texty biblických příběhů pro vytištění:

12 Jak Izáka podvedl jeho syn

13 Smíření Jákoba a Ezaua

14 Josef přichází do Egypta

15 Josef v Egyptě

16 Faraónův sen

17 Jákob a jeho synové přicházejí do Egypta

Josef přichází do Egypta

Genesis 37,3-4   3 Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.  4 Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.

Genesis 37,18-36  18 Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.  19 Řekli si mezi sebou: „Hle, mistr snů sem přichází!  20 Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!“

21 Když to uslyšel Rúben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „Přece ho nebudeme ubíjet!“  22 Dále jim Rúben řekl: „Neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte!“ Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci.  23 Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.  24 Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody.  25 Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta.  26 Juda řekl bratrům: „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme?  27 Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli.

28 Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.  29 Když se Rúben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho,  30 vrátil se k bratrům a naříkal: „Ten hoch tam není. Co si jen, co si jen počnu?“  31 Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi.  32 Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem: „Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni: Je to suknice tvého syna, nebo není?“  33 Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, rozsápán je Josef!“  34 I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.  35 Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: „Ve smutku sestoupím za synem do podsvětí.“ Tak oplakával otec Josefa.  36 A Medanci ho prodali do Egypta faraónovu dvořanu Potífarovi, veliteli tělesné stráže.

Josef v Egyptě

Genesis 39,1-23  CEP Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže.  2 S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána.  3 Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru.  4 Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.  5 A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli.  6 Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.

7 Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“  8 Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má.  9 V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“  10 A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní.  11 Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl.  12 Tu ho chytila za oděv se slovy: „Spi se mnou!“ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.  13 Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven,  14 křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim: „Hleďte, přivedli nám Hebreje, a on se u nás bude miliskovat! Přišel za mnou a chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do takového křiku.  15 Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven.“  16 Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů.  17 Jemu vykládala totéž: „Přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, a chtěl se se mnou miliskovat.  18 Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mne a utekl ven.“

19 Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala: „Jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok“, vzplanul hněvem,  20 vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti.  21 Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti;  22 ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti. Řídil vše, co se tam mělo dělat.  23 Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru.

(Ve vězení byl i královský pekař a číšník. Oba měli sen a Josef jim ho vyložil. Číšník slíbil, že se za něj u faraóna přimluví, ale zapomněl na něj. Po nějaké době, když měl sen faraón, tak si číšník na svůj závazek vzpomněl a Josefa faraónovi doporučil.)

Faraónův sen

Genesis 41,1-41  CEP Po dvou letech se stalo, že farao měl sen….14 Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraónovi.  15 Farao Josefovi řekl: „Měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš.“  16 Josef faraónovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraónovi uspokojivou odpověď.“  17 Farao tedy k Josefovi mluvil: „Zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu.  18 Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav vykrmených a krásného vzhledu a popásají se na říční trávě.  19 A hle, za nimi vystupuje jiných sedm krav, nevzhledných, velice bídného vzrůstu a vychrtlých. Něco tak šeredného jsem neviděl v celé egyptské zemi.  20 A ty vychrtlé a šeredné krávy sežraly prvních sedm krav vykrmených.  21 Ačkoli se dostaly do jejich útrob, nebylo znát, že tam jsou. Zůstaly nápadně šeredné jako předtím. Vtom jsem procitl.  22 Pak jsem ve snu viděl: Z jednoho stébla vyrůstá sedm klasů plných a pěkných.  23 A hle, za nimi vyráží sedm klasů jalových, hluchých a sežehlých východním větrem.  24 A ty hluché klasy pohltily sedm klasů pěkných. Řekl jsem to věštcům, ale nikdo mi nedovedl podat výklad.“

25 Josef faraónovi odvětil: „Faraónův sen je jeden a týž. Bůh faraónovi oznámil, co učiní.  26 Sedm pěkných krav, to je sedm let. Také sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen.  27 Sedm vychrtlých a šeredných krav, vystupujících za nimi, je sedm let, stejně jako sedm prázdných a východním větrem sežehlých klasů; to bude sedm let hladu.  28 Když jsem faraónovi řekl: Bůh faraónovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto:  29 Přichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi.  30 Po nich však nastane sedm let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí.  31 V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý.

32 Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná.  33 Ať se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země.  34 Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti nechť vybírá pětinu výnosu egyptské země.  35 Ať po dobu příštích sedmi úrodných let shromažďují všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraónovu moc obilí a hlídají je.  36 Tato potrava zabezpečí zemi na sedm let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem.“

37 Tato řeč se faraónovi i všem jeho služebníkům zalíbila.  38 Farao svým služebníkům tedy řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“  39 Josefovi pak řekl: „Když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty.  40 Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem.“  41 Farao mu dále řekl: „Hleď, ustanovuji tě správcem celé egyptské země.“

Jákob a jeho synové přicházejí do Egypta.

Genesis 41,46 – 42,3  Josef pak vyšel od faraóna a procházel celou egyptskou zemí. 47 Země vydávala po sedm let přebohatou hojnost.  48 Shromažďoval tedy všechnu potravu po sedm let hojnosti, která v egyptské zemi nastala, a zásoby ukládal ve městech; v každém městě uložil potravu z okolních polí.  49 Nashromáždil takové množství obilí, jako je písku v moři, takže přestali počítat, neboť se už počítat nedalo….    53 Sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo  54 a nastalo sedm let hladu, jak řekl Josef. Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb.  55 Když všechen lid egyptské země začal hladovět a křičel k faraónovi o chléb, pravil farao celému Egyptu: „Jděte k Josefovi a učiňte, cokoli vám řekne.“  56 Hlad byl po celé zemi. Tu Josef otevřel všechny sklady a prodával Egyptu obilí, neboť hlad tvrdě doléhal na egyptskou zemi.  57 A všechny země přicházely do Egypta, aby nakupovaly u Josefa obilí, protože hlad tvrdě dolehl na celý svět.  42,1 Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: „Co se díváte jeden na druhého?“  2 A řekl: „Slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme.“  3 Deset Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí. …

 (Bratři Josefa nepoznali, ale on poznal, že se změnili a nejsou už jako dřív.)

 Genesis 45,1-28  Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: „Jděte všichni pryč!“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům.  2 Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraónův.  3 Tu řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili.  4 Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta.  5 Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života.  6 V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň.  7 Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození.  8 A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi.

9 Putujte rychle k otci a řekněte mu: »Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně.  10 Budeš bydlit v zemi Gošenu, a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé.  11 Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě pět let hladu, abys neměl nouzi ani ty ani tvůj dům ani nic z toho, co je tvé.«  12 Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví.  13 Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě, a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem.“  14 Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji.  15 Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.  16 Do faraónova domu se donesla zpráva: „Přišli Josefovi bratři.“ Bylo to milé faraónovi i jeho služebníkům….

25 I vystoupili z Egypta a přišli do země kenaanské k svému otci Jákobovi.  26 Oznámili mu: „Josef ještě žije, a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí!“ On však zůstal netečný, protože jim nevěřil.  27 Vypravovali mu tedy všechno, co k nim Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezly, okřál duch jejich otce Jákoba.  28 „Stačí,“ zvolal Izrael, „můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl.“

IMG_4295

One thought on “Mi del o Del 8

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


7 − = dva