O Sikhľiben pal o Bárošis – Legenda o Bárošovi

„O sikhľiben (džanľipen) pal o Barošis“ vaj „Soske o Roma gejle pro drom ande calo Luma“

Andre jekh duraľi phuv, savi bučholas Tikňi Asija  dživenas o Rom  the e Romňi. Uľilas lenge čhavoro. Sas báro the zorálo, ta dine leske nav Bároš. Peskere naveske kerelas paťiv. Sar na ávera čhavore. Kana sas leske pandž berša, imár urelas pal o dad e cholov. Avka sas báro !

O dad  the daj lestar sas lošále, hoj hin lengero čhavoro, pašal lengero bešiben-dúres the buchles maškar o čhavore najbareder,najzoraleder.

O diline čhavore lestar asanas, čiverdenas pal leste o barra, kana lidžalas pherde braďi páňi. Ta kana sas leske dešupandž berša, phen´das le dadeske zhe la daňke „pre soste hin mange ade miri zór? Šaj lidžav buter sar jekh-pandž pherde braďi páňi, the chav buter sar jekh máre,the trin máre.

Na kamav tumenge te ačhel pre meň. Džánav so kerá. Džava andro šogaľis.

Aľi peršo rodava ko hin pre luma najbarvaleder,najzoraleder the so pre Luma hin najbareder.

Čak avka ňikaske na kerá šogaľis. Terne rukostar peske kerďas gejľi rovľi, pašal o čekat peske phandlas lólo dikhľo, savorenca andal e familija diňas vast, the gejľas andre bári Luma.Rodelas the rodelas, le najbarederes.Džalas bud ďivesa a the dúr. Imár avlas kijo thagariskero vudár-pal peskero drom leske phenenas hoj najbareder hin o thagaris pre leskero parančoľiňa džan o slugadža andro máribena. the kas kamľa dela te našavel-murdárel. Vaj leske mušinel te kerel šogaľis. Niko imár náne bareder sar o thagaris-šunďas hoj pašleste o slugadža náne bokhále.Oda sas o Bárošis but lošálo hoj rakhľas adese báre rajes.

Kana šunďas o thagaris savo hin zorálo o Bárošis,ta keďas vaš leske but chávibena-péke tikne bálore pre jag, e mol čulolas sar andre leňóri. Savore slugaďa píle but mola imár máťile, čak o Bárošis na sas máto.O máte slugadža, gilavenas:

„Adaďives kamas te pijel mol, tajsa šaj avas andre chande, pšle tel e phuv, akána pijas mol, le bengeha na láčes! Ča čulo keras pheras, pale andro jagálo kher mukhava o máriben. Ada ďives hin amaro,tajsa le múlenge“

Akada kana šunďas o Bárošis, phenďas peske: “Adese tromadune slugadža andro jakha lenge dikhav báro daraviben ! Oda báro beng hin buter zoraleder báreder sar o thagaris-me kamav te slugaďinel le najbaredeske“

Ta phenďas hoj dažala te rodel le najbareder benges-odoleske kamel te slugaďinel. Nikhaj na gejlas-ča so odá phenďas the avlas leske andro šéro o beng-andre leste pes vareso kerďas, soske na achalolas.Vareso les hazdel upre sar pór. Khandelas asalas o thuva pašal leste džanas, varekaske andro vasta elas. O Bárošis sas but daranďilo. Urninenas varekaj andre cma.

Calo rať urninde preko vejša, báre páňa preko gávora, fóra.Raťaha/tosara, urninde upre preko románe héľi /osada, kaj sas pášle o Roma-dikhelas so pes odoj kerel,dikhľas hoj jekh Romňi loťilas šukáre čhavores. Lakero Rom ľilas le čhavores andro vasta,the cirdiňas tikno caklóris.

Phutradžas o caklóro,the čiďas peske čulo vareso lólo pro vasta,.

Mordžas le čhavoreske o šeroro le rateha le bakrorestar the phendžas:

„Me ada rat Devleskero bakróro so hin sar molóri, tut me likerel, tiro voďóri, mamuj o benga the savoro phujipen, dži andro čir kana o Ježiš avla tiro raj.“

O beng kana dikhľas so odoj o Roma kerel paš o vejš, the šunďas sar urninenas pašal, ta but pes cholárelas. O beng peske ispinďas so duj kana, kajte na šunel hoj vakerel pal o Kristus, atoska le Bárošis mukhľas, péľas téle pre phuv pašo Roma.

Le benges na sas te dičhol,sar te pélehas tele phuv. Ta o Barošis peske phenel:

„Ta o beng náne najbareder inke hin bareder o Del.“ Kamelas te phučel le Romendar kaj rakhela le Devles?

Aľi aňi le Romen odoj imár na arakhľas. Phučelas ko džalas pašal leste, aľi niko nikas na dikhľas. Ta džalas dureder duge dromeha aľi le Ješišis na the na te rakhel. Imár avlas kijo ágor pre Luma anglal leste báro páňi upre leste diajamantovo čercheňa. Bešťas peske pro baro šéro thoďas andre peskere vasta, o apsa leske perenas the zoráles duminelas. O lava andro šéro leske korkóre džanas,“soske somas adeso barikáno, te slugaďinel  mire dadeske, dajake sas mange čepo, dine mange miro džives the me len mukhľom, vaš miro báripen, le Devles na arakhľom, bibachtaľo báripen“.

Hazdiňas peskero muj kijo zegos, vičinďas: „Kristus Ježiši andale  Nazaretar, ačh mange rajeske, tuke paľikerav vaš miro džvipipen, čak tuke kamav te slugadinel! Na la báripnatar aľi vaš tiro láčhipen-kaj sal? Kaj tut arakhá?“

Bára dukhaha pes diňas te rovel. Andre odá telo čhanga leske labolas báro ududos.

Mamuj leste sas terďi jagáľi  manušeskeri učhalis. Našti dihkelas andro muj, aľi sar te džanlahas hoj odá hin o Ježisis. Bešťas peske pašo Bárošis pro bar, vakerelas leske, sar odá džalas leha-pale o Ježisis leske phen´das sar sas leha.

O Bárošis rovelas the sas lošálo hoj o Ježisis avlas maškar o nipi kajte len ratinel hoj pro kerestos lidžalas bári duk pekeri rataha avri kindďas le manušen.

Vakerelas le Bárošiske pal báro kamľipen maškar o manuša.¨Pal sako manuš, leske džal žuže jilestar. Vakerelas leske pal o báro šukariben ,gizdavo thagariskero džajstra.

Pal odá so e jakh na dikhľas, so kan na šunďas so na avľas nikaske andre góďi.

Odá so, o Kristus andžas so leske slugaďinen, pal leste vakeren pal le Devleskero thagaripen.

O Bárošis na sas čak zorálo aľi sas the goďaver, the kana savoreske na achalolas

aľi džánelas hoj mušinel te chudel buter góďi.

Phendžas hoj džala vaš peskeri familija the anla len kijo Ježišis. O Ježisis leske phedžas hoj pekera familija na mušinel te anel. Te man leha andre tiro jilo ,me mange kerava koter than the džava tuha pal lende. O Bárošiš diňas peskero jilo le Devleske the imár sas paš peste. Kana avlas khére, vakerelas le dadeske la dake la familijake savoro so dikhlas andre Luma.

Aľi na ačhlas but khére, arakhľs peske Romńa šukár sar papin, the gejlas pale pro dugo drom. Aľi akána džalas calo familija the e bári fajta.Sakoneske vakerenas ko hin najbarder, najbarvaleder, najzoraleder-o Del len diňas but bacht the zór kajte džan Lumaha-duge dromenca.

Kaj avenas o manuša sas lošále,anenas dživipen,loš-šukár farbi,giľa the bašaviben.

Avka džanas gav gávestar,foróst fórestar,avle di odoj kaj pes o Bárošis talin´das le Kristusiha. Odoj bešte paš o báro londo páňi, sas kijaraťate, o čercheňa labonas sar dijamanti. O Bárošis vičinďas peskera Romňa the le čhavoren,phendžas lenge:“me akána džav kijo barr kaj somas bešto le Ježisiha“tumen manca našti aven. Pale sar džalas o Bárošis-ta sas andre jagálo ududos-so les naš´ti dikhenas o čhavore the leskeri Romňi. Pale le Bárošis imár nadikhenas.

O čhavore čak rakhle pro bar o lólo dikhľo so phiravelas lengero dad, the paše adeso tikno caklóro. O čhavore rovenas hoj le dades imár nadikhen. Adaj hin pre ágor o džanľipe pal o Bárošis.

Ta akána imáž džánen,soske sam amen o Roma pro drom bije amari phuv,bi  amaro kheripen.

Kana sam te vičinel le nipen andro zegoskero thagaripen. Aĺi amaro drom hin dugo, but but dugo. O beng so mukhľas te perel téle le Barošis, pre leste inke na bisterdžas. Dži o beng kamel te chudel savore Romen.

Andre Luma náne čak o láčhe nipi, aľi the o džugále-varave hin le bengenca jekh vast. Odola amen le Romen čak te košel,te trádel het,bičhaven pre amende porhajmos the murdáren amen. Ta avka avlas hoj kamenas te bisterel pre peskeri bríga,bisterde the pre oda ko amen vičinďas kijo phundrado drom,vaš kaske amen diňam pro drom, sostar amen, soske amen košenas,oda lenge dahas pále šelvár.

Paľis inke amen sikhľádžam  te pokerel, the paťahas odoleske the korkóre, the so nasas čačipen.

The so samas te phenel paťivále, phendžam:“Sam (gadžikánes) cigáňi.

Ta avka vičinďam pre amende le bengen, chudina amen andre peskero jagálo chev. Našadžam o paťiválo drom. Bud Roma bisterde so sikhavel e lóľi mol andre lengero paťiválo dživipen-(le Develeskero rat). Džanas pal o Del,aľi užáras hoj amenge mukhľa téle.Duminas preko amaro báripen hoj amen o Del na dela le bengenge.Hoj hin paš amende kamľipneha.

O báro Del le Ježisiske ništ na mukhľas téle,vaš amenge likerdžas but dukh.

O vudára phrávla ča odolenge ko peskero báripen mukľa het.

Avka amenge jekh ávreske phenas soske amare phure Roma mukhle peskere khera the gejle pre dur drom savone náne ágora. Mušinas te rakhel pále amoro čačikáno drom, kathar džalas o Bárošis. Ježiši jav miro raj!

P1030044

 

 

 

5 thoughts on “O Sikhľiben pal o Bárošis – Legenda o Bárošovi

  1. Side Effects Amoxicillin Viagra Costo In Italia Propecia Marcas Comprare Cialis Farmacia Xenical Prix Belgique Cod Only Bentyl Where To Purchase

  2. Now when you want to send a text message to Jennifer’s mobile phone, just press EMAIL, then COMPOSE, and then ADDRESS, and select her name from your email address book. Then the above email address will be automatically entered into the To: field on your MailBug’s compose email screen. The SMS and mobile app message preview displays the message body, followed by the responses. SMS is usually touted as the ultimate email-killer. A 2020 Omnisend study credits SMS with an average 14.2% click rate and having SMS in the mix of an omnichannel campaign increases conversions by 47%. Still, email hangs on as consumers’ top preference for brand communications. Once your SMS Email address is registered we will send a confirmation code. You can follow the link provided, or click on the confirm link in PowerSchool Learning to enter your confirmation code and begin receiving SMS Notifications from PowerSchool Learning. https://speech.scharmot.com/davidson/profile/pearlinestringe/ With iPhone Data Recovery and Android Data Recovery, you can recover all deleted or lost data on your phone without login to your Sprint account.In minutes and with simple clicks, You can retrieve those deleted text messages, call history, contacts, and even WhatsApp messages back. If you’re getting messages meant to go to another device or person in your family, it might be because your Apple ID is tied to their particular devices. To see which accounts are associated with your Apple ID, go to Settings>iCloud>select your account at the top>Devices. Head to Settings>Messages>Send & Receive. I used this method and It worked great! Is there any way though that I can get the script to respond to a message in the conversation? As long as Messages on your Mac is set up to receive texts from both your Apple ID and phone number, you should be able to text to both iPhones and other kinds of phones via the app.

  3. LV Bet is a very generous online casino because it not only gives you a no deposit bonus. the casino also offers a full LV Bet bonus package when you start playing with real money. On every one of the first 4 deposits you receive a money bonus and a number of free spins on a popular video slot. Making a first deposit at LV Bet is very easy because the casino offers you the most popular payment options. You can use Credit Card, bank transfer, E-Wallets (Skrill Neteller), VISA, iDeal, Sofort, GiroPay, Paysafecard or Trustly. And you can start playing at LV Bet with minimum deposit of €10. With the extended bonus package you can start with a low first deposit to check if you like the casino or not. вћЁ The wagering requirements for the first three deposits are set at 30x the amount of the bonus while the fourth one is subjected to 35x . Note that you have 15 days to meet the requirements for each deposit. https://dailyaero.com/community/profile/jaredhogle2727/ Modern online mobile Roulette Canada games a real money sites are protected by powerful encryption technology. This means that if the device you’re playing on is secure, there is virtually no way that a hacker can penetrate security. In some forms of early American roulette wheels, there were numbers 1 to 28, plus a single zero, a double zero, and an American Eagle. The Eagle slot, which was a symbol of American liberty, was a house slot that brought the casino extra edge. Soon, the tradition vanished and since then the wheel features only numbered slots. According to Hoyle „the single 0, the double 0, and eagle are never bars; but when the ball falls into either of them, the banker sweeps every thing upon the table, except what may happen to be bet on either one of them, when he pays twenty-seven for one, which is the amount paid for all sums bet upon any single figure“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


+ 7 = dvanáct