Mi del o Del 19

Poslední příspěvek česko-rómského křesťanského pořadu Mi del o Del na téma „útěcha“. Autoři nás v něm vedou k zamyšlení nad tím, že máme potěšovat jedni druhé. Nejlépe můžeme potěšit druhé tam, kde se nám samotným dostalo v našich krizích, starostech a trápeních útěchy od Boha. Apoštol Pavel k tomu píše ve 2. listě Korintským 1,3-4: „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!  4 On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ 

Anketa se tentokráte zabývá otázkou: „Patří humor a radost do církve?“ Poslechněte si různorodé názory lidí kolem nás. A jaký je váš názor?

Ve „Střípkách“ se opět dozvíte něco nového o Rómech. Víte, že jich je zhruba kolem osmi miliónů a bydlí ve všech částech světa? Znáte skupiny, na které se dělí?

Flag_of_the_Romani_people.svg

V jednom z předchozích pořadů jsme vám ukázali rómskou národní vlajku. Dnes si ji připomeneme a také se můžete dozvědět něco více, např. o rómské hymně, o Mezinárodní rómské unii, Mezinárodním dni Rómů a další zajímavosti z historie.

Ty, kteří mají rádi klidné písně dnes možná trochu zklameme. Ale pokud byste si chtěli poslechnout klidnější hudbu, posíláme vám odkaz na autosrkou píseň Lenky Rusnokové: http://hanusovice.casd.cz/?p=1546.

A příběh z Bible? Uslyšíte další část příběhu o Elijášovi, který si můžete přečíst níže.

Přejeme vám příjemný poslech a těšíme se na setkání s vámi v pořadu Mi del o Del zase po prázdninách.

Odkaz na dnešní příběh z Bible najdete tady: 31 Konec sucha

Než si jej přečtete, zkuste si odpovědět na tyhle otázky:

Konec sucha.

  • Za co jsem dnes vděčný/á?
  • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

1. královská 18. kapitola

17 Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“  18 Ten odvětil: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.  19 Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“

20 Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmel.  21 Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.  22 Elijáš dále řekl lidu: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta padesát.  23 Ať nám dají dva býky. Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím.  24 Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“

25 Elijáš vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte!“  26 Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře.  27 V poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!“  28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev.

29 Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost.  30 Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistupte ke mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.  31 Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael.  32 Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní.  33 Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví.  34 Nato řekl: „Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!“ Potom řekl: „Udělejte to ještě jednou.“ Oni to udělali. Znovu řekl: „Udělejte to potřetí!“ Udělali to tedy potřetí.  35 Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop.

36 Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.  37 Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“

38 I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.  39 Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“  40 Elijáš jim poručil: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil.  41 Poté řekl Elijáš Achabovi: „Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště!“

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


4 × = dvacet čtyři