Mi del o Del 13

Pojďme si poslechnout ještě jeden květnový česko-romský křesťanský pořad Mi de o Del o lásce, který pro vás připravily Rozita a Tereza Mertovy.

Od minulého tématu, Desatera Božích přikázání, která jsou zákonem lásky, se v tomto pořadu dostaneme ke zprávě o narození Ježíše, jenž je ztělesněním Boží lásky tady na zemi.

Kristova láska nás nejenom zachraňuje, ale také nás vede k lepšímu životu už tady na zemi.

A dnešní příběh z Bible na pokračování je o Mojžíšově smrti.

Mojžíš, který „raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu“ (List Židům 11,25), je v mnohém podobný právě Ježíši.

Kromě biblického příběhu a povídání o Kristově lásce, vás zveme i k poslechu romských písní a k vyzkoušení receptu na chlupaté knedlíky.

Knedlíky jsou rychlé a výborné. Sádlo na jejich omaštění ale nepoužívám. Aby se neslepily, propláchnu je studenou vodou a hned vmíchám do zelí nebo je promíchám s cibulkou osmaženou na oleji. Vyzkoušejte. 🙂

Příběh pro stažení: 25 Mojžíšova smrt

Mojžíšova smrt

  • Za co jsem dnes vděčný/á?
  • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

 ČEP Deuteronomium 31:1 Mojžíš šel a vyhlásil celému Izraeli tato slova.  2 Řekl jim: „Je mi dnes sto dvacet let, nemohu již vycházet ani vcházet, a Hospodin mi řekl: »Nepřejdeš tento Jordán.«

7 Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v přítomnosti celého Izraele: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou Hospodin přísahal dát jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví.

8 Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“

Deuteronomium 34:1 Mojžíš vystoupil z Moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy; ta je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan,  2 celý kraj Neftalího i zemi Efrajimovu a Manasesovu a celou zemi Judovu až k Zadnímu moři,  3 i Negeb a okrsek Jerišské pláně, Palmové město, až k Sóaru.

4 Pak mu Hospodin řekl: „Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oèi, ale nepřejdeš tam.“

5 I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpovědi.  6 Pochoval ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob.  7 Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když umřel. Zrak mu nepohasl a svěžest ho neopustila.

8 Synové Izraele oplakávali Mojžíše v Moábských pustinách po třicet dní, dokud neuplynuly dny pláče a truchlení pro Mojžíše.

9 Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce. Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.  10 Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář,  11 se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal Hospodin konat v egyptské zemi na faraónovi a všech jeho služebnících i celé jeho zemi,  12 i se všemi skutky pevné ruky, se vším, co vzbuzovalo velikou bázeň, co konal Mojžíš před zraky celého Izraele.

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

6 thoughts on “Mi del o Del 13

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


− 3 = tři