Mi del o Del 12

Květnové téma pořadu Mi del o Del je láska. Co to slovo pro vás znamená?

Příběh z Bible, který si můžete poslechnout v češtině i romštině je tentokráte z 19. a 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy a je o tom, jak Bůh vyhlásil Desatero.

Příběh pro vytisknutí si můžete stáhnout zde: 24 Desatero Božích přikázání

Než se pustíte společně do čtení, odpovězte, prosím na tyto otázky:

  • Za co jste dnes vděční?
  • Co vás trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohli jste ho někomu povědět?

Desatero Božích přikázání

Exodus 19:1-8  Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť.  2 Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.  3 Mojžíš vystoupil k Bohu.

Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:  4 Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.  5 Nyní tedy, budete-li mě skuteěně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.  6 Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“

7 Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal.  8 Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ Mojžíš tlumoěil odpověď lidu Hospodinu.

Exodus 20:1-20 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:

2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

4 Nezobrazíš si Boha zpodobením niěeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.  5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,  6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.  9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.  10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytěe ani tvůj host, který žije v tvých branách.  11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpoěinul. Proto požehnal Hospodin den odpoěinku a oddělil jej jako svatý.

12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

13 Nezabiješ.

14 Nesesmilníš.

15 Nepokradeš.

16 Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.  1

7 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po niěem, co patří tvému bližnímu.“

18 Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál.  19 Řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli.“  20 Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit.“

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět

Kopie - 1 IMG_5367

2 thoughts on “Mi del o Del 12

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


sedm + = 10