Mi del o Del 11

Přeji vám krásný den a i dnes vás vítám u poslechu dalšího česko – romského pořadu TWR magazínu Mi del o Del, který pro vás připravily Rozitka a Terezka Mertovy.

Co uslyšíte dnes? Písně, recepty na pomazánky, anketu, čtení Bible i požehnání.

Stejně tak jako v minulém pořadu jsou tady dnes také odpovědi na anketní otázky týkající se života a smrti. Zapojte se taky a napište dolů do komentářů vaše osobní odpovědi na některou z následujících otázek a diskutujte o nich s ostatními.

1. Co si myslíte o tom, když se zjevují mrtví lidé?

2. Proč se nechávají křtít malé děti? Proč se nechávají křtít dospělí? Jaký je mezi tím rozdíl?

3. Co křest vyjadřuje?

4. Existuje život po smrti? Jak je to s lidskou duší?

5. Co si myslíte o trestu smrti?

6. Co si myslíte o eutanazii?

7. Co to je Bible? Co říká o tématu křtu, smrti a nového života?

(Kdyby vám odpovědi na otázky nešly do komentáře vložit hned napoprvé, zkuste to znovu nebo mi je pošlete přímo na můj mail b.hyvnarova@seznam.cz a já je tam vložím sama.)

Biblický příběh v pořadu se dnes jmenuje „Bůh se stará o svůj lid“ a je převyprávěný z 2. Mojžíšovy knihy z 15. a 16. kapitoly. V psaném textu, který je níže, si  jej můžete přečíst v českém ekumenickém překladu. Čtěte jej spolu s dalšími ostatními a povídejte si o něm.

Text pro stažení: 22 Bůh se stará

Bůh se stará o svůj lid.

 • Za co jsem dnes vděčný/á?
 • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
 • O čem byl minulý příběh?
 • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

Exodus 15:22 – 16:30   22 Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu.  23 Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Hořká).  24 Tu lid proti Mojžíšovi reptal: „Co budeme pít?“

25 Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce.  26 Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“

27 Pak přišli do Élimu. Tam bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam při vodách se utábořili.

Exodus 16:1 Pak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Élimem a Sínajem, patnáctý den druhého měsíce poté, co vyšli z egyptské země.

2 Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi.  3 Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“

4 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.  5 Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nasbírají každodenně.“

6 Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům: „Večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl Hospodin.  7 A ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoli slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že reptáte proti nám?“  8 Pak Mojžíš dodal: „Poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno k nasycení chléb, ačkoli slyšel reptání, jak jste proti němu reptali…

13 Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa.  14 Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní.  15 Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.

16 Hospodin přikázal toto: Nasbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu ómer na hlavu.“  17 Izraelci tak učinili a nasbírali někdo více, někdo méně.  18 Pak odměřovali po ómeru. Ten, kdo nasbíral mnoho, neměl nadbytek, a kdo nasbíral málo, neměl nedostatek. Nasbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval.  19 Mojžíš jim řekl: „Nikdo ať si nenechává nic do rána!“

20 Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil.  21 Sbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to.

22 Šestého dne nasbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž dva ómery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi.  23 Ten jim řekl: „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“  24 Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červi.

25 Mojžíš pak řekl: „Snězte to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic.  26 Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat.“  27 Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli.

28 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jak dlouho se budete zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů?  29 Hleïte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku. Proto vám dává šestého dne chléb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa.“

30 Lid tedy sedmého dne odpočíval.

31 Dům izraelský pojmenoval ten pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý, a chutnal jako medový koláč.  

 • Můžeš zopakovat příběh vlastními slovy?
 • Co je v textu nového / zajímavého?
 • Co příběh říká o Bohu?
 • Co příběh říká o lidech?
 • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

DSCF6045-001

 

Foto: R. Kamler

23 thoughts on “Mi del o Del 11

 1. Milan Havel, pastor sboru ve Velké Kraši, do ankety o životě a smrti napsal:
  Bůh nás stvořil k životu věčnému. Ježíš šel za nás na kříž a podstoupil smrt za naše hříchy. Bůh viděl, že lidé nejsou schopni přežít a tedy žít život věčný. Pravda je ta, že nemusíme zemřít. Všechno, co máme i to, jak nás Bůh stvořil, vděčíme Jemu. !Vidíme, že On žije navěky a my, kdo chceme, žijeme podle Jeho obrazu.

 2. assignment writing help is designed to bring you the additional help you require in finishing your next academy article. We compare the most suitable educational authors, do my paper is a location where you can acquire skilled benefits from talented writers. We persevere to create all our customers comfortable! Money-back promise, Professional essay writers from the US 6+ years of knowledge Entrusted college essay service. solution of economic and social problems

 3. The team of our knowledgeable writers has quite fifteen years of expertise in educational writing services. Our online assignment facilitates perceive each want of the scholars and supply the simplest help in line with the wants of each student and this is often, however, our international assignment help service works. We never comprise with the quality we have Challenges and Issues who give the best programming assignment help online

 4. We are always available to help every student to get high grades, every time they have come to us. We’re bound to complete some important topics within given time limit. Sometimes it becomes pressure for those students who have not sufficient time to spend on this time consuming task. They instantly start to look for best Dissertation Writing Services where they can get perfect assignments at nominal prices in Australia.

 5. Melbourne Assignment Help can be considered as the best advantage for students in Australia. Best Assignment Writing service in Melbourne for Good grades. Plagiarism & Error-Free Assignments by Subject Experts at Affordable prices. Writing an assignment is not everyone’s cup of tea as it is not just about writing the information about the topic.

 6. Pingback: Netflix bez VPN

 7. Having been providing Online Assignment Help for longer than a decade now, our bespoke preparations are always plagiarism free and fully in sync with the latest criteria and rubrics of the faculty. We amplify and ensure your chances at the most excellent grades only.

 8. Nearly every understudy having availed our excellent It Assignment Help, has kept returning back when faced with a challenging assignment for longer than a decade now. Our bespoke preparations are always 100% original and customized to the faculty needs and rubrics of the assignment.

 9. You get the privilege of availing the guidance and support of the best domain specialists from our huge pool of experts by placing an order with Online Assignment Help through a very simple and a quick process. Once you have made the payment, you just need to relax while we do an excellent assignment for you.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


2 − jedna =