Mi del o Del 10

Naši milí posluchači, vítáme vás u poslechu dalšího česko – romského pořadu TWR Mi del o Del, který pro vás připravily Rozitka a Terezka Mertovy.

Vzpomínáte na téma, které jsme v minulém dílu otevřeli? Bylo to téma, které nás má nasměrovat k Velikonocům: Život, smrt a zase život. V pořadu uslyšíte vysvětlení, jakou mají Velikonoce souvislost s Mojžíšem a vysvobozením Izraelců z Egypta.

V pořadu se také objeví odpovědi na velmi zajímavé anketní otázky, které se týkající se života a smrti. Názory na takováto témata se formují v prostředí, ve kterém vyrůstáme, a utvářejí se i tím, jak o tématech hovoříme s druhými. Věřící lidi ovlivňuje v jejich uvažování kniha Bible, ve které Bůh promlouvá k lidem různými způsoby: například skrze příběhy, skrze proroky i sám osobně jako Ježíš Kristus. Poslechněte si odpovědi na anketní otázky a napište dole do komentáře, jak byste na tyto otázky odpověděli vy:

1. Co si myslíte o tom, když se zjevují mrtví lidé?

2. Proč se nechávají křtít malé děti? Proč se nechávají křtít dospělí? Jaký je mezi tím rozdíl?

3. Co křest vyjadřuje?

4. Existuje život po smrti? Jak je to s lidskou duší?

5. Co si myslíte o trestu smrti?

6. Co si myslíte o eutanazii?

7. Co to je Bible? Co říká o tématu křtu, smrti a nového života?

Napište dolů do komentáře odpovědi na tyto otázky a povídejte si o tom s ostatními. (Pokud vám příspěvky do komentáře vložit nepůjdou, můžete mi je poslat na mailovou adresu b.hyvnarova@seznam.cz.) Budete-li chtít, můžeme se společně na konci dubna začít setkávat a nad knihou knih Biblí uvažovat společně.

A dnešní biblický příběh, který si můžete poslechnout? Můžeme ho nazvat: „Bůh zachraňuje svůj národ“.

Přikládáme k němu i dva předchozí příběhy, které vyprávějí o vyjití Izraelců z Egypta a mají spojitost s Velikonocemi. Najděte si je v Bibli a přemýšlejte, co vám chce Bůh tím příběhem povědět? Co vás chce naučit?

Nejlépe je číst biblické příběhy i s dalšími u vás doma a povídat si o nich společně.

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Text biblického příběhu pro vytištění:

20 Propusť můj lid

21 Vyjití z Egypta

22 Bůh zachraňuje svůj národ

Propusť můj lid

Exodus 5. kap. Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraóna a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost.“

2 Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“

3 Řekli: „Potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost tří dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem.“

4 Egyptský král je okřikl: „Proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami!“  5 A farao pokračoval: „Hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot?“

6 Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům:  7 „Propříště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nasbírat sami!  8 A uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí: Pojďme obětovat svému Bohu.  9 Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči.“

22 Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl: „Panovníku, proč jsi dopustil na tento lid zlo? Proč jsi mě vlastně poslal?  23 Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraóna, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem ještě hůře. A ty svůj lid stále nevysvobozuješ.“

Exodus 6:1 Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Nyní uvidíš, co faraónovi udělám. Donutím ho, aby je propustil; donutím ho, aby je vypudil ze své země.“

 Na Egypt dolehly Hospodinovy rány.

Vyjití z Egypta

Exodus 12:1-42  Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:  2 „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce.

3 Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu.  4 Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka.  5 Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz.  6 Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet.

7 Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst.  8 Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.  9 Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi.  10 Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm.

11 Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka.

12 Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.  13 Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.

14 Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. …

28 Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal.  29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.  30 Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.  31 Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: „Seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali.

Bůh zachraňuje svůj lid

Exodus 14:5-31   5 Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraóna a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Řekli: „Co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví?“

6 Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal s sebou svůj lid.  7 Vzal též šest set vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka.

8 Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli.  9 Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, při Pí-chírotu před Baal-sefónem.

 10 Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu.  11 A osopili se na Mojžíše: „Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?  12 Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.“

13 Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte.  14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“  15 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál.  16 Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu.  17 Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě.  18 Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou.“

19 Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně  20 a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.  21 Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.

22 Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.  23 Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.  24 Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.  25 Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: „Utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“

26 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu.“  27 Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.  28 Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný.  29 Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.  30 Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany.

31 Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

Kopie - IMG_8971

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


5 + = čtrnáct