Mi del o Del 9

Milí posluchači.

Dnes vám předkládáme poslední březnový pořad TWR Mi del o Del, který pro vás připravila Rozitka a Terezka Mertovy.

Téma je dnes hodně složité a je jím Život, smrt a zase život. Tím se také otevírá velikonoční uvažování.

Dá se měřit kvalita lidského života? Co myslíte? A jestli ano, co je měřítkem kvalitního života? A jaký máte názor na dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocných a trpících lidí – na eutanazii? V anketě si můžete poslechnout názory dalších lidí, kteří byli touto otázkou osloveni. Nekomentujeme, co je správné a co ne. Jenom se ptáme a vedeme lidi k tomu, aby nad svým vlastním životem uvažovali. A co vy? K čemu jste došli vy osobně? Napište své názory do komentáře pod příspěvkem nebo na maillovou adresu b.hyvnarova@seznam.cz.

V pořadu si také můžete, tak jako obvykle, poslechnout biblický příběh, krásné romské písně a inspiraci k přípravě jídla.

Šukar šunive. Příjemný poslech.

 

Příběh z Bible je tentokrát o tom, jak Bůh posílá Mojžíše. Přikládáme k němu ještě i předchozí příběh o tom, jak se Mojžíš narodil, jak byl zachráněn a proč uprchl z Egypta.

Opět vám nabízíme možnost v biblických příbězích hledat a zkoumat. Nečtěte příběhy sami. Čtěte je společně s vašimi blízkými a povídejte si o nich. Přikládáme jejich znění v českém ekumenickém překladu spolu s otázkami:

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Přeji vám krásný nový týden.

Broňa Hyvnarová

 

Texty biblických příběhů pro vytištění:

18 Bůh zachraňuje Mojžíše

19 Bůh posílá Mojžíše

Bůh zachraňuje Mojžíše

Exodus 1:8-22   8 V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.  9 Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.  10 Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“

11 Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.  12 Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.  13 Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.  14 Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.

15 Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:  16 „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, ať si je naživu.“  17 Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.  18 Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“

19 Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“  20 Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.  21 Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.  22 Ale farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“

Exodus 2,1 – 3,1  CEP Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru.  2 Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce.  3 Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu.  4 Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane.

5 Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla.  6 Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: „Je z hebrejských dětí.“  7 Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“  8 Faraónova dcera jí řekla: „Jdi!“ Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte.  9 Faraónova dcera jí poručila: „Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dítě a odkojila je.

10 Když dítě odrostlo, přivedla je k faraónově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je Vytahující). Řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“  11 V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří.  12 Rozhlédl se na všechny strany, a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku.

13 Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu: „Proč chceš ubít svého druha?“  14 Ohradil se: „Kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi zavraždil toho Egypťana?“ Mojžíš se ulekl a řekl si: „Jistě se o věci už ví!“  15 Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraónem uprchl a usadil se v midjánské zemi; posadil se u studny.

16 Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby napojily stádo svého otce.  17 Tu přišli pastýři a odháněli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo.  18 Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: „Jak to, že jste dnes přišly tak brzo?“  19 Odpověděly: „Nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil vodu a napojil stádo.“  20 Reúel se zeptal svých dcer: „Kde je? Proč jste tam toho muže nechaly? Zavolejte ho, ať pojí chléb!“

21 Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane, a on mu dal svou dceru Siporu za manželku.  22 Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom (to je Hostem-tam). Řekl: „Byl jsem hostem v cizí zemi.“  23 Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu.

24 Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem,  25 Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k nim přiznal.

Bůh posílá Mojžíše

Exodus 3,1-15   CEP Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu.  2 Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.

3 Řekl si: „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“  4 Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“  5 Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“  6 A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.

7 Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.  8 Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.  9 Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.  10 Nuže pojï, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“

11 Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“  12 Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“  13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“

14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“  15 Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.

IMG_4007

5 thoughts on “Mi del o Del 9

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


8 − dva =