Mi del o Del 6

Dnes se setkáváme už po šesté u pořadu Mi del o Del, který pro vás opět v TWR připravila Rozita Mertová a Helena Adamová.

Přestože je na dohled jaro, otevíráme ještě naposledy únorové téma „minulost“.

Na co se v tomto dílu můžete těšit?

 • Na krásné romské písně.
 • Na vyprávění z historie Romů. Pan Michal Schuster nám přiblíží, jaké skupiny Romů žily na našem území za 1. republiky a jak vypadala situace těsně po 2. světové válce i v době socialismu. Bude také vyprávět o dopadu Sametové revoluce na život Romů a jako pracovník Muzea romské kultury nám přiblíží poslání a činnost tohoto muzea.
 • Rozitka s Helenkou uvedou anketu o lhaní. Co si o lhaní myslíte vy?
 • A samozřejmě uslyšíme i příběh z Bible pro tento týden. V Romštině i Češtině. Tentokrát to bude příběh o Abrahamovi.

A opět: abyste mohli v biblických příbězích dál  hledat a zkoumat, přikládám níže texty z ekumenického překladu Bible s následujícími otázkami:

 • Co je v textu nového, zajímavého?
 • Co příběh říká o Bohu?
 • Co příběh říká o lidech?
 • Co se můžu z příběhu naučit?

Hledejte, zkoumejte, porovnávejte! A budeme rádi, když mi napíšete své postřehy a další otázky, které vás napadají.

Přeji vám krásný nový týden.

Broňa Hyvnarová

Texty biblických příběhů pro vytištění:

08 O praotcích

09 Boží smlouva s Abrahamem První část

10 Boží smlouva s Abrahamem Druhá část

O praotcích.

Příběh o vyjití Abrahama, tenkrát ještě Abrama, ze svého domova do zaslíbené země najdete v Bibli v 1. knize Mojžíšově (Genesis) ve 12. kapitole.

Genesis 12,1-7  CEP I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.  2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“

4 A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.  5 Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské
a přišli tam.

6 Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci.  7 I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.

Boží smlouva s Abrahamem 1. část příběhu je zapsaná v Bibli v 1. Mojžíšově knize

Genesis 15,1-6   CEP Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“

2 Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“

3 Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“

4 Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“

5 Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“  6 Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

Boží smlouva s Abrahamem 2. část příběhu

Genesis 18,1-14  ČEP I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.

2 Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi  3 a řekl:

„Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.  4 Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.  5 Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“

6 Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“  7 Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. 8 Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.  9 Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“

10 I řekl jeden z nich: „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
11 Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.  12 Zasmála se v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec.“

13 Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: »Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?«  14 Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“

Snímek 624

30 thoughts on “Mi del o Del 6

 1. Pingback: Netflix bez VPN

 2. Pingback: projectio

 3. Pingback: moskva psiholog online

 4. Pingback: psy online

 5. Pingback: DPTPtNqS

 6. Pingback: qQ8KZZE6

 7. Pingback: D6tuzANh

 8. Pingback: SHKALA TONOV

 9. Pingback: Øêàëà òîíîâ

 10. Pingback: Link

 11. Pingback: site

 12. Pingback: stats

 13. Pingback: video

 14. Pingback: liusia-8-seriiaonlain

 15. Pingback: smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve

 16. Pingback: cleantalkorg2.ru

 17. Pingback: filmgoda.ru

 18. Pingback: rodnoe-kino-ru

 19. Pingback: sY5am

 20. Pingback: Dom drakona

 21. Pingback: JGXldbkj

 22. Pingback: aOuSjapt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


5 × šest =