Mi del o Del 4

Minulost a současnost Romů u nás. Tak by se také mohl jmenovat 4. díl vysílání Mi del o Del. A co v něm všechno najdete?

– Vyprávění historika Muzea romské kultury Michala Schustera o dějinách Romů na našem území od 15. do 20. století.

– Vzpomínky paní Gažové na období druhé světové války.

– V češtině a romštině převyprávěné příběhy z Bible o tom, jak dal Bůh člověku Ráj a o tom, proč byl člověk z Ráje vyhnán.

– Anketu „Jak vidíte Čechy – Romy – sami sebe“.

– Krásné romské písně a slova požehnání.

 Děkujeme TWR a vám všem přejeme šuka šunive! Příjemný poslech!

K biblickým textům, které najdete níže, mám opět stejnou prosbu jako minule:

Hledejte, zkoumejte, porovnávejte!

Ptejte se:

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Napište nám do komentáře své odpovědi a postřehy. Budou jistě inspirací i pro druhé.

S pozdravem a přáním pokojného dne

Broňa Hyvnarová

Příběh o tom, jak dal Bůh člověku Ráj:

1. Mojžíšova kniha 2,7 – 9

7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

8 A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.  9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.

1. Mojžíšova 2,15-25

16 A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.  17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

18 I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“  19 Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.  20 Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.  21 I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.  22 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

23 Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“  24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 25 Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

Příběh o tom, proč byl člověk z Ráje vyhnán

1. Mojžíšova kniha 3,1-24

1 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“

2 Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.  3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“

4 Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.  5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

6 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.  7 Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.  9 Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“  10 On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“  11 Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

12 Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“  13 Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“

14 I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.  15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

16 Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“  17 Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.  18 Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.  19 V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“

20 Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.  21 Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

22 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“  23 Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.  24 Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Příběhy pro stažení (Jsou z Českého ekumenického překladu):

03 Jak dal Bůh člověku Ráj

04 Neposlušnost

05 Vyhání z Ráje

Kopie - IMG_7961

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


sedm − 4 =