Mi del o Del 5

Milí přátelé,

jsem ráda, že vás i dnes mohu pozvat díky TWR k dalšímu programu s názvem Mi del o Del, který je proložený nádhernými romskými písněmi.

V historickém koutku budeme ještě i tentokrát pokračovat v povídání o minulosti Romů. V předchozím pořadu jsme se dostali až do 20. století. Pan  Michal Schuster, historik Muzea romské kultury, zde vypráví o minulosti Romů  v době protektorátu, o pracovních táborech a smutné historii romského bloku koncentračního tábora v Osvětimi, kde zemřelo zhruba  90% českých Romů.

Také si můžete poslechnout vypravování paní Gažové i její  smutné vzpomínky na období druhé světové války a její uvažování o tom, jak se líbit Bohu.

A jak se na téma „líbit se Bohu“ dívá Bible?

Podívejme se společně na dva příběhy, které nám Rozitka Mertová převyprávěla v romštině i v češtině. Je to příběh o Kainovi a Abelovi a příběh o Noemovi a potopě.

Abyste mohli v příběhu dál  hledat a zkoumat, přikládám níže texty z ekumenického překladu Bible s následujícími otázkami:

 • Co je v textu nového, zajímavého?
 • Co příběh říká o Bohu?
 • Co příběh říká o lidech?
 • Co se můžu z příběhu naučit?

Hledejte, zkoumejte, porovnávejte!

Do komentářů můžete napsat své postřehy a další otázky, které vás napadají.

Přeji vám krásný nový týden.

Broňa Hyvnarová

Texty biblických příběhů pro vytištění:

06 Líbiit se Bohu Kain a Abel

07 Líbiit se Bohu Noe

Příběh o Kainovi a Abelovi najdete v Bibli v 1. Mojžíšově knize ve 4. kapitole v 1. – 16. verši.

Genesis 4,1-16 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodina.“  2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem.

3 Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.  4 Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku.I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,  5 na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.

6 I řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?  7 Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“

8 I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi… Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.

9 Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“

10 Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.  11 Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.  12 Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem.“  13 Kain Hospodinu odvětil: „Můj zločin je větší, než je možno odčinit.  14 Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.“

15 Ale Hospodin řekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.“ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.  16 Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu.

Z příběhu o Noemovi a potopě, který v Bibli můžete najít také v 1. Mojžíšově knize, v 6. – 9. kapitole, jsme vybrali následující verše:

Genesis 6,5-14.22  5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.  6 Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.  7 Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“  8 Ale Noe našel u Hospodina milost.  9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.  10 A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.  11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.  12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.  13 I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.  14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.  22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Genesis 7,12-14   12 Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.  13 Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synù s nimi do archy,  14 oni i všechna zvěř rozmanitých druhù, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazi rozmanitých druhù i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec.

Genesis 7,17-21   17 Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země.  18 Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod.  19 Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy.  20 Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory.  21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk.

Genesis 8,6-12 6 Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal,  7 a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.  8 Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily.  9 Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy.  10 Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy.  11 A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily.  12 Čekal ještě dalších sedm dní a opět vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila.

Genesis 8,15-20 15 I promluvil Bůh k Noemu:  16 „Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů.  17 Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí.“ 18 Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů.  19 Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy.  20 Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné.

Genesis 9:8-11  8 Bůh řekl Noemu a jeho synům:  9 „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem  10 i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.  11 Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“

IMG_9374

17 thoughts on “Mi del o Del 5

 1. Pingback: psixolog

 2. Pingback: coronavirus-2020-coronavirus

 3. Pingback: viagra

 4. Pingback: Canadian Pharmacy

 5. Pingback: Northwest Pharmacy In Canada

 6. Pingback: viagra online

 7. Pingback: Earthlings \ Zemlyane 2005

 8. Pingback: generic viagra

 9. Pingback: bitly.com

 10. Pingback: link

 11. Pingback: Netflix bez VPN

 12. Pingback: Anonym

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


1 × dva =